• มืออาชีพสำหรับงานที่ปรึกษาสถาปัตย์กรรมองค์กร และ ธรรมภิบาลข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สั่งสมมากว่า 20 ปี

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทีมที่ปรึกษาจะออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทย

 • มาลดค่าใช้จ่ายระบบ Cyberseurity ในองค์กร

  ให้คำปรึกษาเพื่อทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายระบบงาน IT / Cybersecurity ที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้วย digital transformation จากทีมงานมืออาชีพ

 • จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยข้อมูล กว่า 20 ปี ทั้งงานปรึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และ การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร PDPA, งานที่ปรึกษาจัดทำมาตราฐาน ISO27001 และงานจัดฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล Cybersecurity Awareness Training ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Action learning อีกทั้งบริการประกันภัยข้อมูลไซเบอร์ Cybersecurity Insurance เป็นต้น
SRAN แบนด์ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อายุกว่า 18 ปี เป็นเทคโนโลยี เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ Network Detection and Response ในมีการจัดเก็บข้อมูล Log files ตามกฎหมายประเทศไทย

METALOG อุปกรณ์รับจัดเก็บ Log files และข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มากกว่า 10,000 eps ที่ทำให้บริษัทและหน่่วยงานลดค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนกับระบบรับและจัดเก้บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://metalog.sran.net

บริการสำรองข้อมูล BaaS Backup as a Services โดยชุดเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม Ransomware และสามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดย ยังมีชุด Database security เพื่อมารองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยการทำข้อมูลนิรนาม Anonymization และ การทำข้อมูลแฝง Pseudonymization ให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูล Data Breach ภายในองค์กรได้

Trusty Sign ระบบยืนยันตัวตน Password less Authentication และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature ในการให้บริการ e-Services การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางดิจิทัล โดยสามารถตั้งระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ชืนยันตัวตน (Authentication Assurance Level : AAL) ที่เป็นไปตามแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบผ่าน Blockchain Technology

รับออกแบบและติดตั้งระบบ Log management ที่ต้องการรับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถรับข้อมูลจำนวนมาก สามารถเก็บบันทึก เปิดไฟล์ขนาดใหญ่ และค้นหาได้ เพื่อใช้เฝ้าระวังภัยคกุคามทางไซเบอร์ ไม่ว่าเป็นการให้บริการ MSSP หรือใช้กับองค์กรเพื่อให้รับข้อมูล Log ตามกฎหมาย รายละเอียดสามารถดูได้ที่ https://metalog.tunable.co

เพื่อรับข้อมูลขนาดใหญ่และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ จากประสบการณ์ทีมงานกว่า 20 ปี ในการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเรา

ข่าวล่าสุด