• มืออาชีพสำหรับงานที่ปรึกษาสถาปัตย์กรรมองค์กร และ ธรรมภิบาลข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สั่งสมมากว่า 18 ปี

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทีมที่ปรึกษาจะออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทย

 • มาลดค่าใช้จ่ายระบบ IT เก่าในองค์กร

  ให้คำปรึกษาเพื่อทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายระบบงาน IT ที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้วย digital transformation จากทีมงานมืออาชีพ

 • จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยข้อมูล กว่า 20 ปี ทั้งงานปรึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และ การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร PDPA, งานที่ปรึกษาจัดทำมาตราฐาน ISO27001 และงานจัดฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล Cybersecurity Awareness Training ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Action learning อีกทั้งบริการประกันภัยข้อมูลไซเบอร์ Cybersecurity Insurance เป็นต้น
SRAN แบนด์ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ กว่า 18 ปี เป็นเทคโลโยีในการจัดเก็บข้อมูล Log files ตามกฎหมายประเทศไทย และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประกันภัยไซเบอร์ ครบเครื่องในเครื่องเดียวเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
Endpoint security สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop) มือถือ (Mobile) อุปกรณ์สื่อสารที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือมือถือ เรามีแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนมือถือเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นภัยจากแฮกข้อมูล ภัยจากการหลอกคลิก Link ที่เป็น Phishing ภัยจากการใช้ระบบเครือข่ายที่มีความเสี่ยง การติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์จากแอพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงที่ต้องทำงานแบบ WFH Work from Home ที่สามารถป้องกันภัยทางไซเบอร์เราได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
Arak ยังมีชุด Database security เพื่อมารองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยการทำข้อมูลนิรนาม Anonymization และ การทำข้อมูลแฝง Pseudonymization ให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูล Data Breach ภายในองค์กรได้
Arak V เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ดูการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต บนระบบปฏิบัติการ Android และบน Chrome book

Trusty Sign ระบบพิสูจน์ตัวตนและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ e-Services การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางดิจิทัล โดยสามารถตั้งระดับความน่าเชื่อถือ Identity Assurance Level :IAL และ ระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ชืนยันตัวตน (Authentication Assurance Level : AAL) ที่เป็นไปตามแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบผ่าน Blockchain Technology

ที่ปรึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ด้วยดิจิทัล ให้องค์กรของท่านเป็นไปตามแผนดิจิทัลที่กำหนดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงปัญหาหลังการขาย ปัญหาทางเทคนิค ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลผ่าน Cloud SaaS และการออกแบบ Zero trust networks เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหล Data Leak Protection ตรวจสอบได้ จากการทำงานแบบวิถีใหม่ New Normal และการทำงานที่ไหนๆก็ทำงานได้ Work from anywhere ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

Wyneyes เป็นบริการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย แจ้งเตือน และออกรายงาน
ตรวจสอบการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ IoT, IIoT, CCTV, Devices, Server, Application, API
เพื่อการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์สื่อสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

ข่าวล่าสุด