• มืออาชีพสำหรับงานที่ปรึกษาสถาปัตย์กรรมองค์กร และ ธรรมภิบาลข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สั่งสมมากว่า 18 ปี

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทีมที่ปรึกษาจะออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทย

 • มาลดค่าใช้จ่ายระบบ IT เก่าในองค์กร

  ให้คำปรึกษาเพื่อทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายระบบงาน IT ที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้วย digital transformation จากทีมงานมืออาชีพ

 • จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยข้อมูล กว่า 20 ปี ทั้งงานปรึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และ การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร PDPA, งานที่ปรึกษาจัดทำมาตราฐาน ISO27001 และงานจัดฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล Cybersecurity Awareness Training ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Action learning อีกทั้งบริการประกันภัยข้อมูลไซเบอร์ Cybersecurity Insurance เป็นต้น
SRAN แบนด์ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ กว่า 18 ปี เป็นเทคโลโยีในการจัดเก็บข้อมูล Log files ตามกฎหมายประเทศไทย และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประกันภัยไซเบอร์ ครบเครื่องในเครื่องเดียวเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
บริการสำรองข้อมูล BaaS Backup as a Services โดยชุดเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม Ransomware และสามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดย ยังมีชุด Database security เพื่อมารองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยการทำข้อมูลนิรนาม Anonymization และ การทำข้อมูลแฝง Pseudonymization ให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูล Data Breach ภายในองค์กรได้

Trusty Sign ระบบยืนยันตัวตน Password less Authentication และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature ในการให้บริการ e-Services การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางดิจิทัล โดยสามารถตั้งระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ชืนยันตัวตน (Authentication Assurance Level : AAL) ที่เป็นไปตามแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบผ่าน Blockchain Technology

ที่ปรึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ด้วยดิจิทัล ให้องค์กรของท่านเป็นไปตามแผนดิจิทัลที่กำหนดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงปัญหาหลังการขาย ปัญหาทางเทคนิค ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลผ่าน Cloud SaaS และการออกแบบ Zero trust networks เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหล Data Leak Protection ตรวจสอบได้ จากการทำงานแบบวิถีใหม่ New Normal และการทำงานที่ไหนๆก็ทำงานได้ Work from anywhere ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเรา

ข่าวล่าสุด