• มืออาชีพสำหรับงานที่ปรึกษาสถาปัตย์กรรมองค์กร และ ธรรมภิบาลข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สั่งสมมากว่า 20 ปี

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทีมที่ปรึกษาจะออกนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทย

 • มาลดค่าใช้จ่ายระบบ Cyberseurity ในองค์กร

  ให้คำปรึกษาเพื่อทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายระบบงาน IT / Cybersecurity ที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้วย digital transformation จากทีมงานมืออาชีพ

 • จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยข้อมูล กว่า 20 ปี ทั้งงานปรึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และ การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร PDPA, งานที่ปรึกษาจัดทำมาตราฐาน ISO27001 และงานจัดฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล Cybersecurity Awareness Training ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Action learning อีกทั้งบริการประกันภัยข้อมูลไซเบอร์ Cybersecurity Insurance เป็นต้น
SRAN แบนด์ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ กว่า 18 ปี เป็นเทคโลโยีในการจัดเก็บข้อมูล Log files ตามกฎหมายประเทศไทย และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประกันภัยไซเบอร์ ครบเครื่องในเครื่องเดียวเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
บริการสำรองข้อมูล BaaS Backup as a Services โดยชุดเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม Ransomware และสามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดย ยังมีชุด Database security เพื่อมารองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยการทำข้อมูลนิรนาม Anonymization และ การทำข้อมูลแฝง Pseudonymization ให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูล Data Breach ภายในองค์กรได้

Trusty Sign ระบบยืนยันตัวตน Password less Authentication และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature ในการให้บริการ e-Services การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางดิจิทัล โดยสามารถตั้งระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ชืนยันตัวตน (Authentication Assurance Level : AAL) ที่เป็นไปตามแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบผ่าน Blockchain Technology

ที่ปรึกษางานออกแบบและติดตั้งระบบ Network Security Monitoring สำหรับงาน MSSP โดยใช้ Zeek, Suricata จัดทำ NIDS Sensor, Network Forensics, Log Monitoring, Threat Protection System และการแสดงผลผ่าน ELK Elasticsearch, Logstash, and Kibana เพื่อรับข้อมูลขนาดใหญ่และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ จากประสบการณ์ทีมงานกว่า 20 ปี ในการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเรา

ข่าวล่าสุด