บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง SRAN ตัวอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

posted in: ข่าวสาร | 0

09/06/2563 ทีม SRAN ทำการติดตั้งเครื่อง NG 100 ตัวอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

ขอขอบคุณ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้และสนับสนุนเทคโนโลยีที่พัฒนาจากคนไทย

Comments are closed.