สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า CIPAT ออกเสียงว่า “ไซพัต”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยจัดตั้งจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่ทำด้านนวัตกรรมและกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทย เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมทางไซเบอร์ขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ โดยสร้างบุคลากรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

สมาคม CIPAT  จะมีการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเสริมในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ และเสริมสร้างการนำนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย นำมาใช้งานและส่งเสริมนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีแนวความคิดที่จะพัฒนาประเทศไทย