• Cybersecurity Awareness Training เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อทำการป้องกันภัยคุกคามที่มาในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยตัวเอง และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน บริษัทที่ปฎิบัติงานอยู่ ให้ผู้อบรมมีกิจกรรมลักษณะที่ให้เห็นภัยคุกคามที่มากับการใช้ระบบสารสนเทศที่เกิดจากประสบการณ์จริงจากผู้เข้าร่วมอบรมจากระบบจำลองภัยคุกคามเสมือนจริง เรียนรู้และเข้าใจถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย เพื่อนำไปปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง และสร้างความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน บริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ด้าน Cybersecurity กว่า 20 ปี
 • ให้คำปรึกษาการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture อบรมสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint), สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) การจัดการด้านข้อมูล (Data) และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture), สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) และการออกแบบบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design หรือ Enterprise graded Service Design) โดยผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ทำ EA ในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ปี
 • ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เพื่อการนำไปใช้งาน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ.”) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วในบางส่วน ถือเป็นกฎหมายที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและเป็นประเด็นเตรียมความพร้อมทางสังคม ที่หน่วยงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงาน เตรียมนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสอดคล้องต่อบทกฎหมายและเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. อย่างเต็มรูปแบบ อนึ่งบุคลากรคือหนึ่งในปัจจัยผลักดันในการพัฒนาหน่วยงานให้มีมาตรฐานและไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้
  “บุคลากรคือทรัพยากรสำคัญของหน่วยงาน การสร้าง ความรู้ ความสามารถ และ ความตระหนักทราบ ต่อ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคม คือพลังสำคัญในการผลักดันหน่วยงานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 • ให้คำปรึกษา ISO27001 และ ISO27701 และ ISMS จัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ตลอดจนการให้คำปรึกษาองค์กรเพื่อให้ได้ ISO27001 โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ การให้นิยามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความเข้าใจหลักการ ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ ของสารสนเทศ(Understanding C-I-A approach) มาตรฐานและกรอบแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Frameworks and Sources)
  ตามมาตรฐานสากล ISO๒๗๐๐๑ และ ISO๒๗๐๑๘ (ISO 27001 and ISO27018) และ กรอบแนวทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ NIST (NIST Cybersecurity frameworks) เทคโนโลยีการจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security in Asset Management) การบ่งชี้ชั้นความลับของสารสนเทศและแนวทางการจัดการ (Information Classification and Handling)
  เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาการป้องกันภัยข้อมูลทางไซเบอร์ การออกแบบระบบ Zero Trust Network เพื่อทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และมีความปลอดภัยสูง
 • ให้คำปรึกษา Personal Data สำหรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และการถูกละเมิดข้อมูลทางไซเบอร์ และการประกันภัยทางไซเบอร์ทั้งตัวบุคคล และ ระดับองค์กร

ทุกบริการที่กล่าวมาดูแลการผลิตและให้บริการโดยคุณนนทวัตต์ สาระมาน และทีมงานคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT, SRAN Technology, ARAK Data Protection Suite