บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในสมาชิกในสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม แห่งประเทศไทย (DCT) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ที่จัดทำบริษัทเพื่อรับงานการเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล และการโค้ดชิ่ง ในการนำพาองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ Digital Transformation โดยความชำนาญของเราประกอบด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร EA Enterprise Architecture, IT Audit Consult, การออกแบบธรรมาภิบาลข้อมูล Data governance, การจัดทำข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA รวมถึงเรื่องการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness

บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ยังเป็นรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อออกแบบให้องค์กรของท่านลดค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศในองค์กรและการบริหารจัดการความคุ้มค่าการลงทุนเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเทรดของโลก รวมถึงการรับออกแบบการทำงานในวิถีใหม่ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายองค์กร การทำงาน Work from home และ Work from anywhere ที่ลดการใช้กระดาษ Paperless การเป็นทำให้องค์กรทำงานโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทีมมีบุคคลากรคุณภาพที่ร่วมงานกับเรา

บริษัทได้มาตรฐาาน ISO 29110 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล

และทีมที่ปรึกษาบริษัทได้รับใบรับรอง Certification ประกอบด้วย

Enterprise Architecture (TOGAF), ISO / IEC 27001: 2013 ISMS Foundation and Practitioner, ISO / IEC 27001: 2013
ISMS Auditor / Lead Auditor, ISO / IEC 27035: 2016 Lead Incident Manager, ISO / IEC 27001 และ GDPR

IRCA Lead Auditor ISO27001:2005 ISMS

ISACA : CISA, CISM

ISC2 : CISSP

ITIL V3 Foundation

Could Certificate : MS Azure Security Technology, Google Cloud

EC-Council : CEH v10

CompTIA : CSIE, CSAE, CSAP,CNAP, CNSP, CASP+, CNVP, CySA+, PenTest+, Security+

Vendor Certificate Microsoft, Cisco Systems CCNA,MCSA,MCSE, MCITP

“เมื่อได้รับมอบหมายให้เราทำงาน เราต้องทำงานนั้นให้ดีที่สุด งานที่ทำต้องมีคุณภาพ และทำให้สังคม เศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนจากการจ้างงานได้ การทำงานเราต้องเข้าใจคน เพื่อนร่วมงาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น ใจเขาใส่ใจเรา ความเป็นมนุษย์ ที่ AI ไปไม่ถึง คือคุณค่าการทำงานที่แท้จริง มิใช่เพียงค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว”

ประธานบริหารบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN Technology และ ARAK Data Protection suite นายนนทวัตต์ สาระมาน กล่าว