บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในสมาชิกในสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT และทีมงาน SRAN ที่จัดทำบริษัทเพื่อรับงานการเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล และการโค้ดชิ่ง ในการนำพาองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ Digital Transformation โดยความชำนาญของเราประกอบด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร EA Enterprise Architecture, การออกแบบธรรมาภิบาลข้อมูล Data governance, การจัดทำข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA, การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร ในการทำงานในวิถีใหม่ คือทำงานที่ไหนก็ได้ผ่าน Zero Trust Network รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านประกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลองค์กร ในรูปแบบ insurance techโดยทีมมีบุคคลากรคุณภาพที่ร่วมงานกับเรา

“เมื่อได้รับมอบหมายให้เราทำงาน เราต้องทำงานนั้นให้ดีที่สุด งานที่ทำต้องมีคุณภาพ และทำให้สังคม เศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนจากการจ้างงานได้ การทำงานเราต้องเข้าใจคน เพื่อนร่วมงาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น ใจเขาใส่ใจเรา ความเป็นมนุษย์ ที่ AI ไปไม่ถึง คือคุณค่าการทำงานที่แท้จริง มิใช่เพียงค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว”

ประธานบริหารบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN Technology และ ARAK Data Protection suite นายนนทวัตต์ สาระมาน กล่าว