Monitor

ระบบคอยเฝ้าระวังแบบ Real-time จากแอพลิเคชั่น อุปกรณ์เครือข่าย ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ Network Switch, Firewall รวมไปถึงอุปกรณ์ใช้สำหรับเป็น IoT โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่เครื่อง

Alert

แจ้งเตือนเมื่อแอพลิเคชั่นไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ หรือ อุปกรณ์ที่เฝ้าระวังไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

Automatic

แจ้งเตือนเมื่อใบรับรอง SSL/TLS ของเว็บแอพลิเคชั่น รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยในการสื่อสารแบบเข้ารหัส พร้อมต่ออายุใบรับรองแบบอัตโนมัติ

3eyes Services เกิดมาจาก ปัญหาในการแจ้งเตือนและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และแอพลิเคชั่นที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ทุกองค์กรต้องพึ่งพาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ อุปกรณ์ Network Switch อุปกรณ์ความปลอดภัย Firewall เครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ และเป็นการสนับสนุนการทำงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานและตอบสนองของอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีระบบตรวจสอบการตอบสนองอุปกรณ์เครือข่ายยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นระบบ “Network Monitoring” และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ.

คุณสมบัติ 3eyes ส่วนที่ให้บริการเฝ้าระวัง

 1. แสดงผลแบบ Real time ผ่านหน้า Dashboard ที่ดูเข้าใจง่าย
 2. รองรับการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน 2FA
 3. การตรวจสอบสถานะ: โปรแกรมสามารถตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์และบริการต่างๆ ได้โดยรองรับหลาย Protocol เช่น HTTP(s), TCP และ ICMP ping, DNS, Radius เป็นต้น
 4. การตรวจสอบสถานะ รองรับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ Protocol MQTT ในการสื่อสาร
 5. การตรวจสอบสถานะ รองรับการตรวจความพร้อมใช้งานระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL, PostgreSQL, Mysql, mariDB, MogoDB เป็นต้น
 6. การตรวจสอบสถานะ รองรับการตรวจความพร้อมใช้งานระดับแอพลิเคชั่น gRPC, redis 
 7. การตรวจสอบสถานะ รองรับการตรวจสอบพวก Streaming Game Server
 8. การจัดเก็บประวัติ: สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานของแต่ละบริการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น.
 9. การติดตั้งและการอัปเดตที่ง่าย: สามารถติดตั้งได้ง่ายผ่าน Docker และรองรับการอัปเดตอัตโนมัติ.


การแจ้งเตือน (Alert)

 1. หากบริการใดมีปัญหา เช่นเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ แอพลิเคชั่นหรือระบบ CCTV, IoT ไม่สามารถทำงานได้ปกติ บริการ 3eyes จะแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line notify, Email, Slack, Discord, Gotify และอื่นๆ
 2. สามารถแจ้งเตือนใบรับรอง SSL/TLS ที่กำหมดอายุ โดยจะแจ้งบอกจำนวนวันที่ใกล้หมดอายุ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น Line หรือ e-mail
 3. รองรับการแจ้งซ่อมบำรุง และเก็บบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงระบบได้เมื่อกลับมาพร้อมใช้งาน


บริการต่อ SSL/TLS certificate แบบอัตโนมัติ ปัจจุบันการสื่อผ่านเว็บแอพลิเคชั่นมีความสำคัญ และทุกองค์กรมีการใช้งานผ่าน SSL/TLS เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัยมีการเข้ารหัสระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องแอพลิเคชั่น และด้วยว่าค่า SSL/TLS ที่เราต้องใช้จำเป็นต้องต่ออายุทุกปี อาจจะขาดการต่อเนื่องไม่มีระบบเฝ้าระวังและการซื้อบริการมีขั้นตอน

3eyes จึงมีบริการรับต่อใบรับรองแบบอัตโนมัติขึ้น จะรองรับที่เป็น DV (Domain Validation) ที่บ่งบอกได้ว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

มีระบบสำรองข้อมูลค่า configure  สามารถนำเข้าค่าและส่งออกไปติดตั้งระบบอื่นได้

Services Price

มีค่าบริการดังนี้

premium

per /month

 • Unlimited alert
 • 30 second checks
 • 10 monitors
 • ตรวจ SSL/TLS แบบอัตโนมัติใกล้หมดอายุจะมีการแจ้งเตือน
advanced
Call

per month

 • สามารถปรับแต่ง on-prem
 • ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานระบบ
 • แจ้งเตือนเมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
 • ติดตั้ง Certificate ในเครื่องที่ต้องการ
 • ต่ออายุใบรับรอง SSL/TLS แบบอัตโนมัติ
 • มีผู็เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
seers cmp badge