งานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

เราให้คำปรึกษาดังต่อไปนี้

 1. งานประเมินความเสี่ยงและค้นหาความบกพร่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1 ค้นหาและออกรายงานเครื่องภายในองค์กรที่มีความเสี่ยงที่เข้าข่ายวิกฤต (Critical)  พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการแก้ไข

1.2 ค้นหาและออกรายงานเครื่องภายในองค์กรที่มีทรัพยากร (Bandwidth) สูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมทั้งบ่งบอกได้ว่าใช้แอพลิเคชั่น (Application) อะไรที่กินทรัพยากรที่สุด

1.3 ค้นหาและออกรายงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และโอกาสความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานพร้อมให้คำแนะนำเพื่อการแก้ไข

1.4 ตรวจสอบความเสี่ยงเครื่องที่มีโอกาสติด Ransomware

1.5 ค้นหาช่องโหว่และความเสี่ยงระดับสูง (High และ Critical) สำหรับเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ (Server) ที่ให้บริการสาธารณะ (Public IP)

ผลลัพธ์ของการให้คำปรึกษาไม่ได้แค่เพียงรายงานแต่จะได้ปิดช่องโหว่และป้องกันเครื่องที่มีปัญหาบนระบบเครือข่ายอีกด้วย

สำหรับหน่วยงาน / องค์กร  ที่มีเครื่องลูกข่าย (Client) ไม่เกิน 500 เครื่อง  และ เครื่องแม่ข่าย (Server)  ไม่เกิน 3 เครื่อง

ระยะเวลาทำงาน 7 วัน รู้ผลลัพธ์  ออกรายงานพร้อมการปรับปรุงให้ปลอดภัย   มีผลรายงานก่อนและหลังทำ

รายงานผลเทียบเท่ากับจ้างทำงานประเมินความเสี่ยงระบบสำหรับองค์กรใหญ่ (Enterprise)

เครื่องมือที่ใช้

ผลลัพธ์จากรายงานผล (Report) 

หมายเหตุ : มาตรฐานอ้างอิง ISO27001 , SANS 20 Critical Control , OWASP  , NIST  SP800 42 , CVSS , CWE

รายละเอียดของบริการดังต่อไปนี้

 1. บริการที่ปรึกษาในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาและออกแบบพร้อมการเลือกประเภท Log file ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล
  • ออกแบบระบบเครือข่ายให้พร้อมกับการรับ Log ที่เหมาะสม และมีคุณภาพสำหรับใช้จัดเก็บบันทึกข้อมูลตามกฎหมาย
 2. บริการค้นหาความเสี่ยงจากการใช้งานบนระบบเครือข่าย
  เป็นบริการที่ใช้เครื่อง Log Anaysis มาวิเคราะห์ระบบเครือข่ายองค์กร เพื่อให้ทราบถึงภัยคุกคามและการใช้งานที่ไม่พึ่งประสงค์  ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการ ดังนี้

  • ทำการวิเคราะห์ Log files จากอุปกรณ์เครื่องมือของทางบริษัท เพื่อหาปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Malware / Trojan / Spyware / Ransomware / Botnet  เป็นต้น
  • ทำการวิเคราะห์ Log files เพื่อหาสาเหตุของการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่าช้า  ได้แก่ การใช้ Bittorrent / Application สำหรับ Download/Upload  files ขนาดใหญ่   คำนวณค่า Bandwidth ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน และ ปริมาณ Bandwidth ที่ทำให้หน่วยงานองค์กร ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
  • ทำการวิเคราะห์ Log files จากการโจมตีของนักโจมตีระบบ  ได้แก่ Hacking tools  การ DDoS/DoS  การส่งค่า Spam / Phishing เป็นต้น
 3. บริการพิสูจน์หาหลักฐานทางดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เป็นบริการหาผู้กระทำความผิดที่ใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (LAN) หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  โดยทีมงานบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการหาเบาะแสผู้กระทำความผิด สืบค้น วิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานผลเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

  • วิเคราะห์ Log อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่  Firewall Log , Router Log , Proxy Log , NIDS/IPS Log  เป็นต้น
  • ออกรายงานระบุเบอร์ไอพีแอสเดรส (IP Address) ผู้ต้องสงสัย ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต  วันเวลา สถานที่ผู้ต้องสงสัย
  • ออกรายงานร่องรอยในการบุกรุกระบบ การโจมตีของผู้ไม่หวังดี (Hacker) และชนิดของการโจมตีระบบ
seers cmp badge