เราใช้ชื่อ ” Preventum : Internet Security Platform” ก็เพื่อเป็นบริการผ่าน Cloud computing

เกิดขึ้นจากการพัฒนาของทีมงาน SRAN   โดยตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่สามารถป้องกันได้ 100%   จะดีกว่าไหม หากมีระบบที่สามารถรู้เท่าทันการโจมตีและระบุการกระทำผิดได้  โดยมีความละเอียดของข้อมูลสูงพอที่จะวิเคราะห์หรือแกะรอยหาต้นตอของผู้กระทำความผิดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

“เพราะการป้องกันแฮกไม่สามารถป้องกันได้ 100%  แต่เรามีทางที่รู้ทันปัญหาและแก้ไขสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้วย Real Impact”

ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีอันได้แก่

(1) ระบบตรวจสอบช่องโหว่และความเส่ี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  เรียกว่า RealScan

ความเป็นมา เรามองเห็นความจำเป็นในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร  ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีนโยบายให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ แต่ส่วนองค์กรขนาดกลางและเล็กแทบไม่สามารถจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยตรวจและประเมินความเสี่ยงได้ว่าเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย รวมทั้งซอฟต์แวร์ เฟริมแวร์  แอพลิเคชั่นที่เราใช้งานนั้นมีช่องโหว่ และ ความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจองค์กร

การประเมินความเสี่ยงก็ไม่ต่างอะไรกับการตรวจสุขภาพของคนเรา  ในองค์กรระดับ Enterprise เท่านั้นถึงจะมีการทำ Vulnerability Management  คือการค้นหาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันองค์กรขนาดกลางและเล็กนั้นแทบไม่มีโอกาสได้ทำเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงระบบนั้นมีค่าที่สูงและเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายการประเมินความเสี่ยง จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรวจสอบระบบให้ เราจึงทำบริการที่ชื่อว่า RealScan โดยมีเทคโนโลยี AI ( Artificial Intelligence)  โดยใช้ Machine Learning  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดค่าคะแนน (Score) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร และเพื่อการปรับปรุงเพื่อรอดพ้นจากภัยคุกคามที่เกิดขี้นในอนาคต

การออกแบบและใช้งาน

ภาพการทำงานของ RealScan

(2) การจัดเก็บ Logfiles เชิงลึกเพื่อทำการวิเคราะห์และระบุตัวตนผู้ใช้งาน   เรียกว่า Reallog 

RealLog เกิดขึ้นจากการพัฒนาของทีมงาน SRAN   โดยตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่สามารถป้องกันได้ 100%   จะดีกว่าไหม หากมีระบบที่สามารถรู้เท่าทันการโจมตีและระบุการกระทำผิดได้  โดยมีความละเอียดของข้อมูลสูงพอที่จะวิเคราะห์หรือแกะรอยหาต้นตอของผู้กระทำความผิดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

“เพราะการป้องกันแฮกไม่สามารถป้องกันได้ 100%  แต่เรามีทางที่รู้ทันปัญหาและแก้ไขสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้วย RealLog”

ในต่างประเทศเรียกระบบแบบนี้ว่า Security Orchestration คือการนำ Log files ที่มีคุณภาพที่เกิดจากการวิเคราะห์แล้วจากอุปกรณ์ SIEM (Security Information Event Management) หรือ เครื่องมืออื่นๆ อันเป็นกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลจาก Log files ที่สมบูรณ์ โดยนำมาเทียบกับค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่เรียกว่า IOC (Indicator of Compromise) ในการเทียบค่า Log นี้เองจะทำให้ทราบถึงการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น เมื่อทราบค่าที่ถูกต้องแม่นยำแล้วระบบจะทำการแจ้งเตือนและหยุดการยั้งการโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ

หลักการทำงาน คือ การรับค่า Log จาก Access log คือ log ที่มีในเว็บไซต์ทั่วไปส่งเข้า IOC agent และค่าการประเมินความเสี่ยงแบบสังเกตการณ์ทำแบบต่อเนื่อง (Passive Vulnerability Assessment) ค่า Log ดังกล่าวส่งไปที่ IOC agent ส่วนสุดท้ายคือ Log จากระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Detection System) log ส่วนนี้ก็จะถูกส่งไปที่ IOC agent  จากนั้น IOC agent จะคัดกลั่นกรองข้อมูล โดยใช้เทคนิคทาบ Log เทียบเคียงจากค่าดัชนีความเสี่ยงเพื่อประมวลผลเป็น RealLog   ในการเทียบค่า Log นี้เองจะทำให้ทราบถึงการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น เมื่อทราบค่าที่ถูกต้องแม่นยำแล้วระบบจะทำการแจ้งเตือนและหยุดการยั้งการโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ

ตัวอย่างภาพการแสดงผล GUI ของ Reallog

ภาพการระบุตำแหน่งผู้ใช้งานอย่างแม่นยำขึ้นกว่าระบบเดิมผ่านแผนที่ภูมิสารสนเทศ

(3)  ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันตราย เรียกว่า “Real Impact”

เป็น Network Anti-virus และ Web Filtering ในตัวเดียวกัน จะสามารถป้องกันความเสี่ยงภัยต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตประเภท คือ Adware ที่ติดมากับโฆษณาเว็บไซต์ ,  Ransowmare  , Botnet และ ยังสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันไม่พึ่งประสงค์ต่อเด็กและเยาวชน ได้อีกด้วย ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมค่าบัญชีดำ (Blacklist)  กลุ่มเว็บไซต์ที่ไม่พึ่งประสงค์ได้เอง

ข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามนั้น จะทำการผ่านเทคโนโลยี Threat Intelligence ฐานข้อมูลคัดกรอกเนื้อหาภาษาไทยมาจาก SRAN Technology  โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้วุ่นวาย

อ่านรายละเอียด

(1) ระบบตรวจสอบช่องโหว่และความเส่ี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  เรียกว่า RealScan

(2) การจัดเก็บ Logfiles เชิงลึกเพื่อทำการวิเคราะห์และระบุตัวตนผู้ใช้งาน   เรียกว่า Reallog 

(3)  ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันตราย เรียกว่า “Real Impact”

ตารางการให้บริการสินค้า

Real Impact

ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันตราย

RealScan

ระบบตรวจสอบช่องโหว่และความเส่ี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

Reallog

การจัดเก็บ Logfiles        ตามกฏหมาย

(for Corporate)

Reallog

การจัดเก็บ Logfiles เชิงลึกเพื่อทำการวิเคราะห์และระบุตัวตนผู้ใช้งาน (for website)

 NA50

รองรับไม่เกิน

50 เครื่อง

รองรับไม่เกิน

256 IP

Unlimited Scan

Implement External storage

NA200

รองรับไม่เกิน

200 เครื่อง

Unlimited Scan

รับ Log จาก 5 อุปกรณ์

 NA1000

รองรับไม่เกิน

1,000 เครื่อง

Unlimited Scan รับ Log จาก 10 อุปกรณ์

 Cloud Services

รองรับการป้องกันผ่าน Cloud

 ดูรายละเอียด สอบถามผู้ผลิต ดูรายละเอียด
seers cmp badge