รุ่น FWOP-50

 

คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ ของ Firewall Type Mini : FWOP-50

คุณสมบัติทางเทคนิค

 

1. เป็นอุปกรณ์ Appliance เป็นชนิด Stateful Inspection Firewall


2. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ผ่านเว็บ GUI และสามารถ SSH เพื่อใช้ในการ Remote configure ได้


3. มีThroughput ของ Firewall Inspection 100 Mbps
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 5 ช่อง
5. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
5.1 Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood
5.2 IP Address Spoofing
5.3 IP Address Sweep
5.4 Port Scan
5.5 DDoS/DoS Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
5.6 Web filtering การป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จากการเพิ่มค่าใน Blacklist
5.7 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันได้แก่ Virus/Malware เป็นต้น
5.8 มีระบบ NIDS/IPS ในตัวอุปกรณ์ สามารถป้องกันภัยคุกคามในระดับ Application Layer ได้อันได้แก่ การป้องกันการดาวโหลดโปรแกรม P2P เป็นต้น
6. สามารถกำหนดค่า IP Address และ Service Port แบบ NAT (Network Address Translation) และ PAT (Port Address Translation)
7. สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
8. สามารถในการพิสูจน์ตัวตนจากการทำ Captive Portal เพื่อบังคับให้เข้าหน้า Login ก่อนทุกครั้งเมื่อทำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


9. สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ เพื่อส่งผ่านไปยังอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


10. รองรับการอัพเดทฐานข้อมูลด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง (Data Signature update)
11. รองรับการจำกัดทรัพยากรข้อมูลภายในองค์กร (Traffic Shaper)


12. รองรับการตั้งค่าการจัดทำ Proxy Caching เพื่อเพิ่มประสิทธิการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร


13. มีระบบสำรองข้อมูล (Backup configure) สำหรับการตั้งค่าสำคัญในเครื่องไฟร์วอล์ล


14. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
15. มีความสามารถในการเชื่อมต่อแบบ VPN ผ่านอุปกรณ์ รองรับ IPsec , OpenVPN , PPTP supportโดยมีหน้าควบคุมผ่านเว็บ GUI


16. รองรับการทำ HA (High Availability/ Hardware Fail over) เพื่อเสริมการทำงานให้ต่อเนื่อง

17. การออกรายงานและการเฝ้าระวังระบบ (Report and monitoring) เพื่อแสดงกราฟ RRD ดูข้อมูล NetFlow และการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

17. รับประกันหลังการขายตามข้อกำหนดในสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอล์ล
18. อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน FCC , CE , UL เพื่อกันเรื่องระบบไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

seers cmp badge