บริการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Internet Log Protection Services)

(1) ติดตั้งงาน (Easy Deploy)

(2) ป้องกันภัยที่มาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Protection) อันได้แก่ Malware , Ransomware , Phishing เป็นต้น

(3) เก็บบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร (Internet Log Record) ได้ทั้งแบบ Cloud Services และ มีอุปกรณ์ไปติดตั้ง

มีคุณสมบัติการให้บริการดังนี้

1. สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เป็นต้น
2. สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
3. สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps (N50) และ  7,000 eps (N200)
4. สามารถเรียกค่าการเก็บ Log files เพื่อออกรายงานผลผ่านหน้า Web GUI เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และปรับแต่งวันเวลาได้เอง ได้เป็นต้น
5. สามารถเก็บบันทึกค่าการใช้ของเครื่องลูกข่าย (Client) ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เช่น สามารถทราบค่าโดเมนแนมที่เรียกใช้อินเทอร์เน็ต เป็นอย่างน้อย
6. มีหน้าจอแสดงผลภาพรวมค่า Logfiles เพื่อประเมินสถานการณ์การใช้งาน Internet traffic logs ได้ อย่างน้อยดังนี้
6.1 ค่ารายงานผล จำนวนค่าการเรียกใช้โดเมนแนม / เว็บไซต์ โดยทำการลำดับจากค่ามากไปค่าน้อยได้
6.2 ภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Logs) ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
6.3 จำนวนค่าการป้องกัน และการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ โดเมนอันไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กร อันได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus) หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ได้ เป็นต้น

7. แสดงรายงานผลจำนวนเครื่องลูกข่าย (Client) ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถรายงานผลโดยจัดเรียงลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครื่องลูกข่าย มากไปน้อยได้
8. สามารถเก็บบันทึกข้อมูล Log files และสามารถเรียกดูย้อนหลัง ผ่านหน้า Web GUI ได้

รุ่นอุปกรณ์ที่ให้บริการ ประกอบด้วย 3 รุ่น ที่เหมาะสมกับขนาดหน่วยงาานและองค์กร อันได้แก่ NA40  รองรับได้ 40 เครื่อง NA200 รองรับได้ 200 เครื่อง และ Custom คือ ปรับแต่งตามความต้องการลูกค้า

วิธีการติดตั้ง

ไม่กระทบต่อระบบเครือข่ายหลัก เป็นระบบที่เป็นอิสระ และติดตั้งสะดวก

seers cmp badge