บริการออกรายงานผลประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศโดยผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชียวชาญ

ขั้นตอนในการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยแบบยั่งยืน โดยมืออาชีพ ที่อยู่ในวงการมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษา และออกแบบตามความเหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน

ส่วนที่ 1 การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ (Assessment) เราให้ความสำคัญต่อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network scanning) เช่นการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ Router, Switch, Firewall, NIDS รวมถึงระบบเครือข่่ายอื่นเช่น ระบบ SCADA ระบบเครือข่ายของ IoT (Internet of Things) เป็นต้น

เครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ (Server scanning) เช่นการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง Web Server, OS Machine ที่มีการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แอปพลิเคชัน (Application scanning) เช่นการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง Web Application, Mail, Database, API container ในการ Devops เป็นต้น

ทางบริษัทมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ โดยใช้ เครื่องมือที่ผ่านมาตรฐานในระดับสากล อันได้แก่ Nessus, Acunatix, OpenVAS, Nexpose เป็น

ส่วนที่ 2. Implementation การออกแบบและปรับปรุงความเสี่ยงที่พบ

เมื่อพบช่องโหว่เราจะนำผลการประเมินความเสี่ยงมาทำการออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 Management Security Services การดูแลความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การเฝ้าระวังภัยคุกคามเรามีความร่วมมือกับศูนย์ SoC (Security Operation Center) ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพื่อให้บริการเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง

seers cmp badge