SRAN ตัวเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายไทย (Log) ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศและการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่ได้รายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงบประมาณ

 

ภาพช่องรับสัญญาณข้อมูลที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม SRAN Light LT50 Hybrid

1. เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

2. มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  SHA-1 หรือดีกว่า

3. สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server เป็นต้น ได้

4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้

5. สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้ มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2552)  เป็นต้น

6. สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

7. มีระบบ Alert System รองรับการแจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงในระดับสูง เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ หรือมีการโจมตีทางไซเบอร์ ( Cyber Attack ) ที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กร

 

มาตรฐานที่ได้รับจากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ SRAN  และขั้นตอนในผลิตภัณฑ์ (Certification)

1. มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายเล่ม 1 ข้อกำหนดใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

2. มาตรฐาน ศอ. 2001.2-2553 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ความร้อนใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

3. มาตรฐาน ศอ. 2006.2.1-2555 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

4. มาตรฐาน ศอ. 2006.3-2556 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 3  การคำนวณและประมวลผลข้อมูล ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

5. มาตรฐาน มอก. 1956-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัยข้อกำหนดทั่วไป ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

6. มาตรฐาน มอก. 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562

7. มาตรฐาน มอก. 1448-2544 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์โมนิก (กระแสไฟฟ้าเข้า 16 แอมแปร์ต่อเฟส) ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 262

8. มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) ให้กับการผลิตภัณฑ์ SRAN  ในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดดภัยข้อมูลสารนเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ถึง 14 กันยายน 2561

 

สิทธิประโยชน์ 

1. สิทธิประโยชน์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 300

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีระบบ Self – Declaration

3. มาตรการทางภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

4. การยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนในกิจการธุรกิจร่วมลงทุนสำหรับเงินปันผลและกำไรจากการโอนหุ้น

5.  ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 4 ปี

6. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฎิบัติ

อ้างอิงสิทธิประโยชน์จาก เอกสาร บัญชีรายชื่อนวัตกรรมไทยฉบับเดือนมกราคม 2559   หน้าที่ 5

 

เอกสาร

เอกสารรายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย ประกาศจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2559

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

เอกสารรวม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าด้วยเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย

เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (SRAN Light LT50 Hybrid)

สนใจติดต่อเป็นตัวแทนขายสินค้า ที่  083-780-9333  หรือ 02-982-5445

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge