หลักการและเหตุผล : ในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเลยนั้นไม่ได้อันเนื่องจากโลกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่านข้อมูลทางดิจิทัล เมื่อมีการใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารนั้นจะส่งผลให้เกิดภัยคุกคามที่แฝงมากับการใช้งาน ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานออนไลน์และการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศย่อมมีภัยร้ายแฝงตามตัวเราเป็นเงาเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทัน  การรู้เท่าทันภัยยุคใหม่ที่มากับสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นการตั้งรับและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ตัวของเราเอง  และเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยได้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน ตามไปด้วยสังคม และประเทศตามลำดับ หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จะพยายามออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติของการใช้งานดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยและห่างไกลจากภัยร้ายที่จะเกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นจากการใช้งานเทคโนโลยีต่อไป

นิยาย :

” ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง”

เรามีห้องปฏิบัติการ หรือ LAB  ให้ทดลองจริง

โดยมีอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาทิเช่น อุปกรณ์ SRAN , อุปกรณ์ Switch ยี่ห้อ Brocade , การทำสำเนาข้อมูลจาก Network Tap เช่น อุปกรณ์ NetOptic  เป็นต้น ใช้ในการเรียนการสอน

ดังนั้นการอบรมของเราจะเป็นลักษณะ โฟกัส โดยไม่เน้นปริมาณผู้เรียน แต่เน้นความเข้าใจถ่องแท้ จากผู้สอนจริง ตัวจริงที่อยู่ในวงการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลในประเทศ ผ่านงานระบบเครือข่ายระดับประเทศ จน ถึงระดับหน่วยงานขนาดกลางและเล็ก รวมถึงการพัฒาวิจัยเทคโนโลยีด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการอบรม

เป้าหมาย : การฝึกอบรมของเราเน้นไปทางการปฏิบัติจริงจากห้องทดลอง และการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ซึ่งทำงานด้าน IT security มายาวนานกว่า 10 ปี  โดยหลักสูตรของเรามีดังนี้

  1. หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามที่มีผลต่อชีวิตประจำวันในยุคดิจิทัล
  2. หลักสูตรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log files Analysis)
  3. หลักสูตรประเมินความเสี่ยงระบและการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อป้องกันภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า (Audit and Shield)

วิธีการ :  จาก 3 หลักสูตรนี้สามารถ จัดทำเป็นลักษณะ “Training on Demand” คือเลือกตามความต้องการและปรับแต่งเนื้อหาตามที่ผู้เข้าเรียนต้องการได้  อยู่บนหัวข้อทั้ง 3 ส่วนและมีแกนหลักของเนื้อหาเป็นหัวข้อสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรในด้านนี้ได้ประโยชน์สูงสุด

ทุกหลักสูตรบรรยายโดย

นายนนทวัตต์  สาระมาน และทีมงาน SRAN

ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN Technology และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโกลบอลเทคโนโลยีอินทรีเกดเทด

ผู้นำได้ด้านการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลในแบนด์ของคนไทยเองกว่า 15 ปี

 

seers cmp badge