09/06/2563 ทีม SRAN ทำการติดตั้งเครื่อง NG 100 ตัวอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

ขอขอบคุณ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้และสนับสนุนเทคโนโลยีที่พัฒนาจากคนไทย

Tags:

Comments are closed

seers cmp badge