โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการจัดทำโครงการ “Cyber Scout” ขั้นโดยมีหลักการเพื่อสร้างเยาวชนของไทยที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันอย่างมีวิจารณญาณ ไม่เพียงแต่มีความพร้อมในแง่ของความรู้ความสามารถของตนเอง แต่จะมีส่วนร่วมสำคัญในการที่จะเสียสละและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวมด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของลูกเสือที่เป็นค่านิยมอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ICT อย่างสร้างสรรค์  การป้องกันตนเองจากภัยบนโลกไซเบอร์ และความปลอดภัยในโลกออนไลน์
2.    เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout เป็นเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ โดยอาสาสมัคร Cyber Scout จะเป็นเสมือนตัวแทนของสังคมไทย ที่จะเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่งคงของประเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมที่ 1 สร้างวิทยากรแกนนำ (Training the Trainer) จำนวน 1,000 คน
กิจกรรมที่ 2 ขยายผลอาสาสมัคร (Training the Member) จำนวน 100,000 คนจากอาสาสมัครทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Camp) จำนวน 1,000 คน
เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
1.    เรียนรู้สถิติภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอินเทอร์เน็ต จากอดีตถึงปัจจุบัน
2.    เรียนรู้ชนิดของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Virus/worm, Spam, phishing และการโจมตี DDos/Dos เป็นต้น
3.    เรียนรู้ศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการใช้ในการหาข่าวบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ P2P, IM, Anonymous Hide IP /Proxy, VoIP เป็นต้น
4.    เรียนรู้การค้นหารายชื่อผู้จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (Whois)
5.    เรียนรู้วิธีการใช้งาน Search engine หลักการทำงานของระบบ Crawler ที่ทำให้เราสืบหาแหล่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ได้แก่ google, bing, yahoo เป็นต้น
6.    เรียนรู้เทคนิคกาค้นหา / และวิธีการสังเกต เว็บไซต์ไม่เหมาะสม
7.    เรียนรู้ชนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์
8.    เรียนรู้การรักษาความลับและความมั่งคงปลอดภัยข้อมูลจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
9.    เรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
10.    เรียนรู้จริยธรรมคอมพิวเตอร์

Categories:

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

seers cmp badge